ตลาดนัดวิชาการ

วันที่ 19 สิงหาคม  2565  2565 นางวิไล  คำสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  และคณะครู
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตลาดนัดวิชาการ) 
ปีการศึกษา 2565  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี 
โดยมี  นายวีระ  รัศมี  ประธานกรรมการสถานศึกษา  มาเป็นประธานในการเปิดพิธี