งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 นางสุนันทา โลหะการก นางสาวมลทิชา เหมือนฤทธิ์ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นวิทยากรและนำยุวกาชาดเข้าร่วมการอบรม ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.อัคคณัฐ  อัยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม