รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม 

วันที่  24  สิงหาคม 2565  ดร.อัคคณัฐ  อัยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ นางสุนันทา โลหะการก

และนางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม 
จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์  ว่าที่ ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี และ ผอ.สมเดช  มีทรัพย์ 
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี