อบรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่  2  กันยายน  2565  นายละเมียด  คำรื่น  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
และคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมนำนักเรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนอาสายุวกาชาด  เข้ารับการอบรมจิตอาสาพระราชทาน
ณ ห้องเสมากูลอนุสรณ์  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  และไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดตลุกดู่  
อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี