เปิดโลกธุรกิจน้อย

วันที่  2  กันยายน  2565  นางวิไล  คำสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  นางสาวปราวีณา  ยอดเพ็ชร
นางสาวสุณิสา  ศรีมงคล  ครูผู้รับผิดชอบโครงการธุรกิจน้อย  และคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 

จัดกิจกรรมเปิดโลกธุรกิจน้อย  ตามโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  โรงอาหารโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
โดยมีนายวีระชาติ รัศมี นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่  พร้อมด้วยนายวีระ รัศมี
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เป็นประธานในการเปิดพิธี