รับการประเมิน PA

วันที่ 1-9 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
จากผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 

ออกแบบโดย dsite.in.th