รับการนิเทศโรงเรียนสุจริต

วันที่ 14 กันยายน 2565  คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
มานิเทศติดตามตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565