งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม) โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดให้มีการนำเสนอโครงงานคุณธรรมระหว่างห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีท่านผู้อำนวยการพรประภา  พัฒนพงษ์ และรองผู้อำนวยการสารินทร์ เอี่ยมครอง เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับและพัฒนาในส่วนของการดำเนินโครงงานคุณธรรม
ของห้องเรียนต่อไป