งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรงเรียนสาครพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วม อบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดเยาวชน

วันที่ 20 กันยายน 2565 งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม อบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดเยาวชน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม