โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดพิธี มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ( กลุ่มเก่า ) จำนวน 83 คน คนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 124,500 บาท ซึ่งเป็นการคัดกรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจากข้อมูลที่ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ ห้อง ICT

ออกแบบโดย dsite.in.th