รับทุนหนึ่งปริญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นายชลาวัฒน์ ชลมาก
ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม พานางสาวพรนัชชา มากหมู่ ซึ่งศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เข้ารับมอบทุน
และทำสัญญารับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่งปริญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี