โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5 ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565