โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565