กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนางานสารบรรณเพื่อเข้าสู่องค์กร Paper Less”

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนางานสารบรรณเพื่อเข้าสู่องค์กร Paper Less” โดยมี นายปุณยวีร์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร นายขจรศักดิ์ มั่นศรี  และนายไกรสร กระดังงา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดการใช้กระดาษในการดำเนินงานสารบรรณ ณ ห้อง ICT

ออกแบบโดย dsite.in.th