โรงเรียนสาครพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยวิทยากร นายตะวัน แสงทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม