โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21“