โรงเรียนสาครพิทยาคม “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ออกแบบโดย dsite.in.th