โรงเรียนสาครพิทยาคมพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( กลุ่มใหม่ )

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม ได้มอบทุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
( กลุ่มใหม่ ) จำนวน 40 คน คนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 60,000บาทซึ่งเป็นการคัดกรองโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจากข้อมูลที่ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ ห้อง ICT เวลา
14.00 น. – 15.30 น. โดยมีนักเรียนผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 21 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน

ออกแบบโดย dsite.in.th