มอบทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานมอบทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2, 1/3 ทุนละ 1,500 บาท จากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565