ทำบุญเทศน์มหาชาติ

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม พร้อมคณะครูและนักเรียน
ร่วมทำบุญและฟังเทศน์มหาชาติ  กัณฑ์ที่  9  มัทรี ณ  วัดตลุกดู่  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565