คุณจุฬวดีมอบทุน 5,000 บาท

คุณจุฬวดี สายัณห์กุล มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท มอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  4  ทุน
ทุนละ  500  บาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  3  ทุน ทุนละ  1,000  บาท โดยมีนายปวิช  พรศิรชัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นตัวแทนมอบทุน  ณ  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  
อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565