นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคปกติ

นายละเมียด  คำรื่น  และนายอดิศร  ปั้นพระ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  นำนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา  2565   ฝึกภาคปกติ  จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่  31 ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00  น.  ณ  โรงเรียนหนองฉางวิทยา  อำเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2565