สอบธรรมศึกษา

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา 
โดยมีนายละเมียด คำรื่น หัวหน้ากิจกรรมสอบธรรมศึกษา จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ประจำปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนบ้านสวนขวัญ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว โรงเรียนวัดวังสาริกา
โรงเรียนวัดหนองสระ โรงเรียนวัดตลุกดู่ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 201 คน ระดับมัธยมศึกษา 177 คน
ระดับอุดมศึกษา 5 คน ณ สนามสอบโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565