ศูนย์สอบธรรมศึกษา ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ด้วยตณะสงฆ์อำเภแลานสัก ได้ดำเนินการสอนธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จำนวน 14 ห้องสอบ คณะครูและนักเรียนที่สอบนักธรรมตรี โท และเอก รวมกันโดยประมาณ 400 กว่าคน