โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมาน พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาครพิทยาคมให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดีพร้อมทั้งให้ข้อคิดผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน ในการนี้ นางสาวพรประภาพัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม ได้แจ้งนโยบายของโรงเรียนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ MOE safety center , การเยี่ยมบ้านนักเรียน , แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตลอดจนพบคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสาครพิทยาคม
คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากลิ้งนี้
https://drive.google.com/…/15TQJ9yCTsw0VeVjkF02OVAChDAq…

ออกแบบโดย dsite.in.th