ประชุมกรรมการสถานศึกษา

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประชุมกรรมการศึกษาครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ นายวีระ รัศมี ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ช่วยกรรมการสถานศึกษา
และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 5 กลุ่มของโรงเรียน ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี