กีฬาสี ภาคเรียนที่ 2/2565

นายสุนัย คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี ภาคเรียน 2
ปีการศึกษา 2565 มีนายวีระชาติ รัศมี นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ เป็นประธานพิธีเปิด และนายวีระ รัศมี
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี