มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(กลุ่มใหม่) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 18 ทุน ภาคเรียนที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี