โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยให้ฟื้นคืนชีพ(CPR)