โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองฉางในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย