โรงเรียนหนองฉางวิทยาต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภารเรียนที่ 2 และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท