โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2565