โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้ร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ จังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และมีความเป็นผู้นำ มีเป้าหมายหลักส่งเสริมให้เยาวชนฝึึกฝนการป็นผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้อาสา เรียนรู้จาการลงมือทำ

ออกแบบโดย dsite.in.th