โรงเรียนร่องตาทีวิทยารับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยารับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จาก ดร.นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะผู้ติดตาม ซึ่งได้กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ออกแบบโดย dsite.in.th