เขตตรวจเยี่ยมและนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศและเยี่ยมบ้านนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
นายปวิช พรศิรชัย และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 5 กลุ่ม นำเสนอข้อมูลโรงเรียน