โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะลูกเสือโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 “จากพระราชปณิธานของผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ที่ได้ทรงมุ่งหมายให้ทุกท่านประพฤติชอบด้วย กาย วาจา และใจ ตามกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ และคติพจน์ของลูกเสือที่ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” เชื่อมั่นว่าหากประพฤติปฏิบัติได้จะเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา และหากดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบก็คงจะทรงปิติโสมนัสที่พระราชปณิธานของพระองค์ สําเร็จสมดังพระราชประสงค์”