ตลุกดู่พันธุ์ดี (TALUKDU 2023 Project)

นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมตาม
ปรัชญาของโรงเรียน “เป็นคนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจเรียน” สู่เป้าหมาย “ตลุกดู่พันธุ์ดี” ภายในปี พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  มีนายปวิช พรศิรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธาน วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th