โรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3