โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองฉางวิทยา