ประชุมผู้ปภครองห้องเรียนโครงการพีเศษ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ , ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม