ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปี 252

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนดดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีณ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬา
โรงเรียนชัยนากพิทยาคม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%98_4.jpg