ติดตาม e – Saraban

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนร้บคณะกรรมการติดตามการใช้งานระนนสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e – Saraban กันระนนสนั้นสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อศึกษา ร่วนรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคการใช้งาน สำหรับนำไปพัฒนา ปรันปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระนนการทำงาน โดยมีนางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม