โรงเรียนช่องแคพิทยาคมศึกษาดูงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้อนรับโรงเรียนช่องแคพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)โดยได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)ฐานการเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย ฐานการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน และฐานการเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง