อบรม วPA ปร 2565

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรตามแนว PA เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมตามแนว PA และเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความก้วหน้าทางวิชาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณครูจักรกฤซ เลื่อนกฐิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th