คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พีธีเปิดกิจกรรมดาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รีบเกียรติจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะดำเนินงาน นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และได้รับเกียรติจาก ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์อพวช. ซึ่งการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬ อาคารโดม อาคาร 1 และอาคาร 5โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม