พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษในเขตพื้นที่บริการภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและชุมชน (Education and Community Improvement Center :ECI Ceter)