อาสายุวกาชาดสอนเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ลงพื้นที่สอนเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะสแกฟโฟลดิง สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สภากาชาดไทย วันที่ 18 ธันวาคม 2565