แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) ครั้งที่ 70

ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน
พิธีเปิด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
พร้อมด้วยผู้อำนวยการ คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา นายวีระ รัศมี ประธานกรรมการ
และกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565