เข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด

นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเดินทางไกลหุบป่าตาด และอยู่ค่ายแรมคืน
เพื่อสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 11-13 มกราคม 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th