นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา

นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี-อยุธยา
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง วันที่ 14 มกราคม 2566